CASHBACK

O CASHBACK MŮŽETE ŽÁDAT BEZPROSTŘEDNĚ PO KOUPI (NEJPOZDĚJI DO 30.9.2020) ZDE: 

https://fujifilm-connect.com/cz/index.php

CASHBACK LETNÍ

Společnost Fujifilm připravila AKCI CASHBACK, která platí od 1.7.2020 do 31.8.2020. 
 
Veškeré podmínky akce naleznete v příloze nebo na webových stránkách www.fujifilm-connect.com
 
 

FUJIFILM LETNÍ CASHBACK 2020

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zákazníci, kteří si mezi 1. červencem 2020 a 31. srpnem 2020 (dále jen “Období trvání akce”) zakoupí NOVÝ certifikovaný fotoaparát FUJIFILM nebo FUJINON objektiv (dále jen “vybrané zboží”), získají nárok na odměnu ve formě Cashbacku, mohou tedy nárokovat zpětnou slevu.

Na secondhandové a repasované fotoaparáty a objektivy FUJIFILM se tato nabídka nevztahuje. Výše zpětné slevy se bude lišit v závislosti na zakoupeném zboží. Podrobnější informace o vybraném zboží, výši zpětné slevy a období trvání zvýhodněné nabídky se dozvíte více v záložce „Více informací“.

page4image1684560
 1. Nákup musí být proveden u autorizovaného prodejce, jak je uvedeno na webové stránce „Autorizovaní prodejci“

 2. Zvýhodněné nabídky se mohou účastnit pouze zákazníci žijící v Evropském hospodářském prostoru (nebo Spojeném království, pokud Spojené království v době trvání zvýhodněné nabídky opustí EU) starší 18 let, kteří zakoupili vybrané zboží online nebo u autorizovaného prodejce, a žádost o zpětnou slevu mohou podat https://fujifilm-connect.com/cz/index.php. Seznam autorizovaných prodejců na území České republiky najdete https://fujifilm-x.com/cscz/shop/. Jiné žádosti budou zamítnuty. Pro nákupy uskutečněné v ostatních zemích, prosím, navštivte webové stránky dané země – www.fujifilm-connect.com/ promotions (mohou být uplatněny jiné obchodní podmínky). Tato nabídka se vztahuje pouze na NOVÉ originální FUJIFILM fotoaparáty a objektivy, jejichž seznam najdete v záložce „Více informací“

 3. Žádosti o zpětnou slevu za zboží zakoupené během trvání zvýhodněné nabídky podávejte bezprostředně po uskutečnění nákupu vybraného zboží, nejpozději ale do 30. září 2020. K uplatnění nároku je nezbytný originál faktury nebo pokladního dokladu. Potvrzení objednávky se nepovažuje za platný důkaz o nákupu. Žádosti obdržené mimo zmiňované období budou zamítnuty.

 4. Formulář žádosti najdete v záložce s akčními nabídkami na webové stránce www.FUJIFILMconnect.com („Podejte žádost“).

 5. Padělané či jinak pozměněné faktury a pokladní doklady budou zamítnuty a s nimi spojené žádosti budou vyřízeny jako podvodné případy.

 6. Každý zákazník je oprávněn k nákupu jednoho (1) kusu „vybraného zboží“ zahrnutého do zvýhodněné nabídky. Zákazník muže podat maximálně 5 žádostí o zpětnou slevu. Doporučujeme do jedné žádosti zahrnout několik různých produktů.

 7. Autorizovaní prodejci nejsou oprávněni vyřizovat žádosti za zákazníky. Takto podané žádosti budou zamítnuty.

 8. 8. Žádost nemůže být podána, pokud bylo zakoupené zboží vráceno autorizovanému prodejci s cílem vrácení peněz nebo výměny zboží. Pokud je žádost podána na takový produkt, bude zamítnuta a vyřízena jako podvodný případ.

 9. Žadatelé musí ve formuláři žádosti uvést sériové číslo vybraného zboží. Sériové číslo je uvedené na obalu nebo na samotném zboží. Žadatel musí uvést sériové číslo daného zboží do odpovídajícího pole a nahrát fotografii stejného sériového čísla. Pokud bude v žádosti uvedeno sériové číslo, na které již bylo žádáno o zpětnou slevu v rámci uplynulé nabídky nebo předešlé žádosti o zpětnou slevu podané v rámci této nabídky nebo sériové číslo, které bylo záměrně upraveno, bude žádost zamítnuta a vyřízena jako podvodný případ.

 10. Sériovéčíslobudeověřenopomocíexistujícíchzáznamů.Mezi nimi:

  • Záznamy o doručení potvrzující, že dané zboží bylo doručeno příslušnému prodejci,

  • Záznamy o předcházejících žádostech, kterými se ověří, že sériové číslo nebylo použito v rámci minulé zvýhodněné nabídky nebo jiné žádosti v rámci aktuální zvýhodněné nabídky,

  • Sériové číslo se ověří u autorizovaného prodejce, aby se potvrdilo, že dané zboží nebylo proplaceno nebo vyměněno a

  • Ověří se, že uvedené sériové číslo odpovídá způsobu sestavování sériových čísel FUJIFILM

 11. FUJIFILMElectronicImagingEuropeGmbH(„FUJIFILM”)si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti žadatelům, kteří se záměrně dopustí podvodného jednání. V rámci jakéhokoliv šetření případů se FUJIFILM zavazuje dodržovat veškeré

zákony týkající se ochrany dat včetně General Data Protection Regulation (GDPR).

12. Pro uplatnění nároku na zpětnou slevu musí žadatel uvést online své osobní údaje včetně bankovních údajů a údajů o nákupu. Za doklad o nákupu se považuje faktura nebo pokladní doklad, na kterých je jasně čitelné datum nákupu, název autorizovaného prodejce a název zakoupeného zboží. FUJIFILM si vyhrazuje právo požadovat originály dokladů o nákupu. Pokud bude požádáno o zaslání těchto důkazů poštou, budou žadateli vráceny.

13. Žadatelibudeemailemzaslánopotvrzeníopřijetíonlinepodané žádosti

14. Našim cílem je vyřídit žádost nejdéle do 14 dní a vyplatit zpětnou slevu do dalších 14 dní (nejdéle 28 dní). Nicméně, pokud se vyskytne důvod prověřit žádost (chybějící informace, nečitelný doklad, dublující se sériové číslo apod.), může se prodloužit délka schvalova

15. V případě, že bude přijatá žádost neúplná nebo bude obsahovat nečitelné důkazy o nákupu, bude o tom žadatel informován emailem. Žadatel bude moct nedostatky napravit ve lhůtě 14 kalendářních dní od obdržení emailu. Pokud žadatel na email nezareaguje do 14 dní, bude jeho žádost zamítnuta

16. FUJIFILM nenese odpovědnost v případě, že zaslané emaily budou blokované nebo označeny za spam. Žadatel si musí pravidelně kontrolovat záložku spam, aby mu případně zaslané upozornění neuniklo. Pokud je žádost zamítnuta z důvodu, že nesplňuje obchodní podmínky zvýhodněné nabídky, považuje se rozhodnutí společnosti FUJIFILM za konečné. FUJIFILM si vyhrazuje právo na stáhnutí, změnu nebo ukončení zvýhodněné nabídky bez předcházejícího upozornění.

17. FUJIFILMnenesezodpovědnostzavýpadkyhardwaru,techniky, softwaru, serveru nebo webových stránek, které jsou mimo jeho kontrolu a které by bránili zákazníkovi na účasti ve zvýhodněné nabídce.

18. FUJIFILMsivyhrazujeprávozvýhodněnounabídkukdykoliv zrušit a změnit její obchodní podmínky a za možné důsledky nenese žádnou odpovědnost.

19. Kontaktníemailováadresajefujifilm@promotion-support. com. Žadatel musí v emailu uvést číslo žádosti (ID), které mu bylo přiděleno při jejím vyřizování. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce „Nápověda“

20. Účastívezvýhodněnénabídceúčastníksouhlasístím,žejím poskytnutá osobní data mohou být uchovávána společností FUJIFILM nebo jejími zprostředkovateli za účelem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH dostupných na webové stránce www.FUJIFILM- connect.com.

21. Podmínkyzvýhodněnénabídkymusíbýtvykládánya uplatňovány na základě místního práva.

22. Promotéremtétozvýhodněnénabídkyasprávcemosobních údajů poskytnutých zákazníky v rámci této zvýhodněné nabídky je FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH of Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Německo. Na tuto adresu, prosím, neposílejte žádné žádosti.

23. Ostatní záležitosti související se správou zvýhodněné nabídky (jiné než schvalování žádostí o zpětnou slevu) za FUJIFILM provádí společnost Benamic Unlimited Company of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko (dále jen „Benamic“), která ve vztahu k osobním údajům poskytnutým zákazníky v rámci této zvýhodněné nabídky vystupuje jako zpracovatel osobních údajů společnosti FUJIFILM.

24. FUJIFILMpoužíváosobníúdajepropotvrzenížádostíozpětnou slevu a Benamic je používá při ostatní správě žádostí a provádění výplaty zpětné slevy.

 32

 BRFFUKPR0030 SUMMER PROMOS 2020_CZ_X-T3 Leaflet